เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

 

เมื่อแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยาเขตลำดับที่ ๓๐ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนั้น  การดำเนินงานของห้องสมุดยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน  เนื่องจากขาดอาคารสถานที่ในการดำเนินงานและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในคราวนั้นไห้องสมุดเพียงแต่ได้รับงบประมาณของแต่ละปีในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ  ทำให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  เริ่มจากอาคารเรียนรวม หรืออาคาร ๖ ในปัจจุบันภายในพื้นที่ ๑๔ ไร่ เขาพิทักษ์ (เขต ๓)   มีการจัดสรรพื้นที่จำนวน ๑ ห้องเรียน บริเวณชั้น ๓  อาคารเรียนรวมใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินงานห้องสมุดอย่างเป็นทางการ ซึ้งระยะแรกนี้ยังอยู่ในขั้นเตรียมการทั้งในด้านการบริหารงาน การให้บริการ มีการจัดแผนงานและกำหนดนโยบายการบริหารงานห้องสมุด จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการ จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดคัดเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ห้องสมุดเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  วิทยาเขตฯ ได้มีโครงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  รวมทั้งมีการเพิ่มรายวิชาในสายช่างอุตสาหกรรมขึ้น  ณ  พื้นที่ ๑๕๕ ไร่ (เขต ๔ สวนสน)  ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของทรัพยากรห้องสมุดให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาเขตฯ  ห้องสมุดจึงได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นห้องสมุดแห่งใหม่

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ย้ายมายังอาคารเรียนรวม  ณ  พื้นที่ ๑๕๕ ไร่ พลราบ ๑๖ (เขต ๔ สวนสน) ชั้น ๑  จำนวน  ๒ ห้องเรียน  ซึ้งย้ายมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ย้ายมาจากอาคารเรียนรวมและที่เขต ๓  เขาพิทักษ์  มายังเขต ๔ สวนสนอาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ และใช้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการให้บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ        ด้วยระบบบาร์โค้ด

ปัจจุบันห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล  ตั้งอาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ เขต ๔ สวนสน ตำบลหนองแก  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๑๐